Foto: Nicoline Rodenburg

07 maart 2018

Werken vanuit Zuid

Bas van der Pol Leestijd: 4 minuten

Een jaar geleden verhuisde AIR naar Zuid. De samenwerking met Veldacademie was daarvoor de belangrijkste drijfveer. Vanuit de overtuiging dat het debat over de ruimtelijke transformatie van de stad steviger verbonden moet worden aan kennis over sociale veerkracht en de daarmee samenhangende maatschappelijke vraagstukken rond thema’s als gezondheid, productiviteit en kansengelijkheid.

Samenwerking

Het onderzoek aan de Veldacademie en de samenwerking daarin met onder meer de Erasmus Universiteit en de TU Delft zijn daarvoor kansrijk. Het versterken van contact met studenten is overigens een fijn nevendoel, het werkt inspirerend om dagelijks omgeven te worden door nieuwsgierige jonge mensen en het is goed om hen ook te betrekken bij het gesprek over de/hun stad van de toekomst.

Zuid

Met de verhuizing van AIR hebben we ook ons eigen perspectief op de stad willen verschuiven. Andere fietsbewegingen door de stad en in het bijzonder door Zuid zijn daarvan een heel alledaags effect. Maar daar kan het voor een publieke instelling uiteraard niet bij blijven. Het voorjaarsprogramma staat dan ook voor een belangrijk deel in het teken van Zuid en vindt hier ook plaats. We gaan daarbij niet het wiel uitvinden maar zoeken eerste de verbinding met partners aan onze kant van de Maas. Zo droegen we bij aan de eerste ‘Werkplaats Zuid’ in Theater Zuidplein. Een initiatief van het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie van de Hogeschool Rotterdam. Op initiatief van Edu Jansing, projectleider voor Feyenoord City, gingen we met maatschappelijke instellingen en ontwerpers in gesprek over bouwstenen voor deze gebiedsontwikkeling als ‘Urban Sport Space’ voor Zuid.

Met het Happy Mobility Congres gaan we komende week op zoek naar de nieuwe mobiliteitsopgave van Zuid, zowel met oog voor de grote strategische opgaven als een nieuwe oeververbinding als gericht op kleine betekenisvolle verbindingen. Met Veldacademie starten we tenslotte later deze maand onze zoektocht naar ‘veerkrachtige woonmilieus’. Als onderdeel van deze zoektocht richten we gezamenlijk een meerjarig Living Lab sociale veerkracht in waarmee in Rotterdamse wijken concreet getest wordt welke ruimtelijke interventies bijdragen aan een veerkrachtige samenleving. AIR zal hier gedurende het jaar een publiek programma omheen organiseren, met internationale gasten en (hyper)lokale deskundigheid. We belichten geslaagde Rotterdamse woonmilieus en zoeken van daaruit naar kansen voor de kwaliteitssprong op Zuid.

Uit de eerste programma’s dit voorjaar kwamen diverse relevante vragen aan het licht. Zo vroegen studenten van EMI zich af hoe met de transformatie van woonbuurten tevens gebouwd kan worden aan gemeenschapszin. Iets waar zij zelf ook jonge mensen van Zuid naar op zoek zijn: een kans om te blijven en tegelijk een inspirerende plek voor zichzelf te vinden om zich te ontwikkelen. Het gesprek over Feyenoord City draaide om de vraag hoe deze en andere gebiedsontwikkelingen op Zuid tegelijk een katalyserende alsook een verbindende kracht kunnen zijn, zowel fysiek als ook sociaal en economisch. De voorbereiding op het congres ‘Happy Mobility’ daagt uit tot het aanboren van geheugen. Er is veel werk verricht in het begrijpen van de woonopgave en – onder meer – ook de mobiliteitsopgave.

Laten we in het zoeken van antwoorden op nieuwe vragen vooral ook het geheugen van de stad aanboren dat aanwezig is bij professionals én bewoners. Daarom staat de bijdrage van AIR aan het congres voor een belangrijk deel in het teken van het in herinnering roepen van geleerde lessen. Tot slot is – mede gezien de toegenomen dynamiek van stadsontwikkeling – de kwaliteitsvraag opnieuw belangrijk aandachtspunt. Aan wat voor woonomgeving wil Rotterdam bouwen? Wat mogen we onder een goede ‘stad in balans’ verstaan? Welke woongebouwen en –milieus zijn succesvol en wat zijn daarvoor onderscheidende kwaliteiten en innovaties gebleken? Wat is daarbij de betekenis van het Rotterdamse landschap en de openbare ruimte? Wat kunnen we leren door over onze grenzen te kijken, onder meer door de internationale praktijk van Rotterdamse ontwerpbureaus een lokaal podium te bieden.

Ambitie

We gaan daarom dit jaar op zoek naar de ruimtelijke kwaliteiten van veerkrachtige woonmilieus, in verbinding met de achterliggende maatschappelijke opgaven. Door middel van debatten, het uitnodigen van internationale gasten, het opzetten van lokale ‘living labs’ en door het samenbrengen van stadmakers. Vanuit Zuid.